കടപ്പാട്

1. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡര്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തത് ബ്ലോഗര്‍ ലിപി രെന്‍ ജുവിന്റ് ഭര്‍ത്താവ് രെന്‍ജു രവീന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ഞങ്ങള്‍ ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.